Regulamin zakupów w sklepie Parisa.com.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. PARISA to sklep internetowy, działający na domenie internetowej parisa.com.pl , będący własnością firmy PARISA Przemysław Kuligowski z siedzibą na ul. Tadeusza Rechniewskiego 13 lok.32 03-980 Warszawa, posiadającej NIP : 9522072859.

 2. Adres mailowy do kontaktu klienta ze sklepem znajduje się pod następującym adresem mailowym sklep@parisa.com.pl

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

 4. Sklep Stacjonarny oraz odbiory osobiste towarów znajdują się pod adresem: ul. Stryjeńskich 17 lok 195, 02-791 Warszawa

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sprzedający – firma :

  PARISA Przemysław Kuligowski

  ul. Tadeusza Rechniewskiego 13 lok. 32

  03-980 Warszawa

  NIP: 9522072859 REGON : 364911389

  kontakt: sklep@parisa.com.pl , biuro@parisa.com.pl.

 2. Klient - osoba fizyczna, posiadająca ukończony 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.parisa.com.pl za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia , a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowy , opis dostępny jest przy każdym produkcie.

 7. Rejestracja – jednorazowa bezpłatna czynność , która polega na założeniu Konta Klienta poprzez wykorzystanie formularzu rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego;

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 9. Ustawa o prawach konsumenckich – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014, Nr 827);

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - jest to ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144 poz.1204 ze zm).;

 11. Zamówienia- oświadczenie woli klienta , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj oraz liczbę towarów.

III. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Celem zawarcia umowy sprzedaży poprzez pośrednictwo sklepu internetowego należy wejść na stronę www.parisa.com.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu oraz wskazać jego ilość, podejmując następnie czynności techniczne w oparciu o wyświetlone Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy sklepem Parisa a Klientem.

 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika . Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

 5. Aby dokonać zakupu, Klient musi dodać wybrany produkt do koszyka.

 6. Sprzedający ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, oraz może ograniczyć jego dostęp do części jak również do całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  6.1) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  6.2) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  6.3) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Parisa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię firmy Parisa.

  Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sprzedającego.

 7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 9. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna z złożeniem , iż bierze on na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki wyłącznie poprzez osobę pełnoletnią.

 10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Parisa. Umowy sprzedaży, zgodną z treścią Regulaminu oraz złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa towarów włożonych do koszyka.

 11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr. zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 8.

IV. Dostawa :

 1. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

 2. Możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru lub przesyłką kurierską,

 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

 4. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.

 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i jego dostawy.

V. Ceny i metody płatności :

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

2.1 Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia);

2.2 Gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

2.3 Gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i skompletowaniu zamówienia);

2.4 Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. Uprawienie do odstąpienia od umowy :

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzorów oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które stanowią: Załącznik nr 1 do Regulaminu (Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług).

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1.Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2 Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.3 Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4 Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.5 Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6 Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.7 Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;

5.8 Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

5.9 Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

5.10 Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.11 Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

5.12 Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.13 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

5.14 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.15 Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 1. 16 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

VII. Reklamacje dotyczące towarów :

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Parisa Przemysław Kuligowski , ul. Stryjeńskich 17/195, 02-719 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej sklep@parisa.com.pl

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie internetowym :

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Parisa Przemysław Kuligowski ul. Stryjeńskich 17/195, 02-719 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@parisa.com.pl

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. Ochrona danych osobowych 

Ochrona Danych Osobowych zgodna z rozporządzeniem unijnym RODO

 

Administrator Twoich danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Parisa Przemysław Kuligowski  z siedzibą w ul. Tadeusza Rechniewskiego 13 lok 32 , 03-980 Warszawa (dalej „Sprzedający” lub „Parisa Hurtownia Kosmetyczna”), także operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem: parisa.com.pl

Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

adres e-mail: biuro@parisa.com.pl

adres pocztowy: Parisa Hurtownia Kosmetyczna ul. Tadeusza Rechniewskiego 13 lok.32 03-980 Warszawa.

Skąd uzyskaliśmy Twoje dane:

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym (parisa.com.pl) lub podczas zakładania konta lub w związku z transakcjami dokonywanymi bez udziału sklepu internetowego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Parisa Hurtownia Kosmetyczna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • -umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i pełnego korzystania ze sklepu internetowego parisa.com.pl, w tym dokonywania transakcji
 • -umożliwienia świadczenia usługi w tym dokonywania transakcji, bez korzystania ze sklepu internetowego
 • -zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych na parisa.com.pl;
 • -obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • -obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na parisa.com.pl);
 • -kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Parisa Hurtownia Kosmetyczna, którym jest:

 • -monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.: wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością zakupową na parisa.com.pl
 • -dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert
 • -prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
 • -kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dokonywaną transakcją lub dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • -wsparcie ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • -zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • -zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Parisa Hurtownia Kosmetyczna oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • -monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • -prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • -obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • -organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • -windykacja ewentualnych należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • -prowadzenie analiz statystycznych;
 • -przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • -zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • -organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych są wymagane, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • -adres e-mail, login i hasło (w przypadku konta zwykłego)
 • -adres email, login, hasło, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm)
 • -dane adresowe płatnika, dane adresowe dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych na parisa.com.pl, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Parisa Hurtownia Kosmetyczna w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • -w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • -w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Parisa Hurtownia Kosmetyczna; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • -w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • -w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • -przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś
 • -Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz z Parisa Hurtownia Kosmetyczna oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, transportowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie internetowej robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo są przechowywane Twoje dane osobowe?

Parisa Hurtownia Kosmetyczna przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • -w związku z wykonywaniem umowy
 • -dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • -wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • -zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • -statystycznych i archiwizacyjnych
 • -maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Parisa Hurtownia Kosmetyczna Przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Parisa Hurtownia Kosmetyczna zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych może polegać  na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

X. Postanowienia końcowe :

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Parisa Hurtownia Kosmetyczna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Parisa Hurtownia Kosmetyczna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.Product successfully added to the product comparison!